Dhole

Dholen är utrotningshotad och idag återstår förmodligen färre än 2 500 individer i Indien och Sydostasien. Den hotas bl. a. av skogsskövling, som minskar artens möjliga levnadsområde och av att många av dess bytesdjur minskar i antal. Av rädsla för att de ska ta tamboskap dödas de dessutom av människor, t ex vid förgiftade åtlar.

Kolmårdens Insamlingsstiftelse finansierade under 2011-2012 ett forskningsprojekt i Nam Et-Phou Louey-området i Laos. I forskarnas arbete ingick bl a att samla in och undersöka dholebajs för att ta reda på hur stor populationen var, i vilka delar av området djuren rörde sig och vilka bytesdjur de tog. Man ville också ta reda på hur samspelet med andra rovdjur, t ex tigrar såg ut. Konkurrerar de om samma bytesdjur?

En annan viktigt del av projektet var att involvera och utbilda lokalbefolkningen. Genom att ge tips och råd om hur tamdjur bäst skyddas från dholeangrepp hoppas forskarna kunna minska konflikten mellan människa och djur, vilket är mycket betydelsefullt för att kunna skydda och bevara arten.

Fr o m hösten 2012 finansierar Kolmården ett liknande forskningsprojekt i Kambodja. Detta är det största forskningsprojektet hittills på dhole. Det övergripande syftet med projektet är att fastställa populationsstorlek och tätheten av bytesdjur. Resultat kommer att användas för att göra rekommendationerna i både Kambodja och andra sydostasiatiska länder om lämplig områdesstorlek och antal bytesdjur som behövs för att skydda de sista kvarvarande dhole populationerna.

Idag uppskattas det att det finns färre än 2500 reproduktiva individer i hela Asien och siffran sjunker fortfarande. Projektet kommer att ha en positiv inverkan för alla dhole populationer, bevarandet av livsmiljöer, biologisk mångfald.