Bevarandeprojekt Varg

  Varg

  Under 2003 bidrog Kolmårdens Insamlingsstiftelse med 200 000 kr till det nationella svenska vargprojektet, så att de traditionella sändarna på vargarna kunde ersättas med en ny generation radiosändare som inte kan spåras av illegala jägare.

  Ett intensivt arbete med att förse vargar med sändare vargar under 1999-2003 genererade goda kunskaper om vargens populationsekologi i form av etableringsmönster, utvandring, revirstorlekar, reproduktion och dödlighet.

  Ett gott samarbete mellan det skandinaviska vargforskningsprojektet, Viltskadecenter och förvaltande myndigheter i både Sverige och Norge skapade en god bild över vargpopulationens storlek, tillväxt och utbredning. Ett samarbete med flera genetiska institutioner har också möjliggjort en rekonstruktion av släktskapsförhållanden i vargpopulationen sedan början av 1980-talet.

  Vargar sövdes och förseddes med sändare

  Under perioden december 1998 till december 2002 sövdes 43 vargar och försågs med radiosändare. Av dessa hade kontakten tappats med 23 stycken i januari 2003. Av de 23 vargar som kontakten upphört med visste man med säkerhet att två dödats illegalt och en misstanke fanns att så var fallet även med flera andra. Under 2002 hade man ytterligare bevis för att enskilda privatpersoner skaffat sig pejlutrustning och pejlat de sändarförsedda vargarna, eventuellt i syfte att döda dem. Därför beslutades om att byta ut sändarhalsband av äldre modell till mer moderna som inte kunde spåras av obehöriga. Beslutet innebar avsevärt ökade kostnader för vargprojektet och Kolmårdens insamlingsstiftelse bidrog med pengar för att täcka merkostnaderna för detta.

  Under perioden december 1998 till december 2002 sövdes 43 vargar och försågs med radiosändare. Av dessa hade kontakten tappats med 23 stycken i januari 2003. Av de 23 vargar som kontakten upphört med visste man med säkerhet att två dödats illegalt och misstänkte att så var fallet med fler.

  Under 2002 hade man ytterligare bevis för att enskilda privatpersoner skaffat sig pejlutrustning och pejlat de sändarförsedda vargarna, eventuellt i syfte att döda vargarna.

  Därför beslutatades att fr.o.m. 2003 endast använda alternativa typer av sändarteknik. Denna typ av ”säker” teknik hade tidigare år varit mycket begränsad men nya produkter framkom på marknaden under 2002.

  Starka önskemål om att samtliga sändarhalsband av äldre modell skulle bytas ut medförde att vargforskningsprojektet tvingades köpa in flera nya typer av radiosändare. Kostnaderna för denna nya typ av sändare är avsevärt högre än för den äldre typen. Kolmården samlade därför in pengar som täckte större delen av dessa merkostnader för sändare i syfte att användas vid märkningen av varg under 2003.

  Hjälp oss att hjälpa djuren!

  Stöd vår kamp för att bevara djurarterna genom att swisha 50, 100, 500, eller valfri summa till 1233825114.

  Vi använder cookies för att kunna förbättra din upplevelse på vår webbsida. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter här.